Lidmaatschapvoorwaarden.

 • Het spelen bij BC Pluvero is geheel voor eigen risico.
 • Opgave van nieuwe leden kan alleen via het inschrijfformulier (in te leveren bij de secretaris) of via de website.
 • Nieuwe leden kunnen een maand op proef meespelen en/of trainen, daarna moeten zij lid worden voor het hele, dan lopende kalenderjaar.
 • Het seizoen loopt van 1 september tot 1 juni. Er zijn dus 9 contributiemaanden per jaar/kalenderjaar.
 • De contributie wordt naar rato bepaald als iemand midden in het jaar lid wordt. Wordt iemand in december lid (november proef gespeeld) dan wordt de contributie voor dat jaar: 1/9 maal het jaarbedrag. Wordt men lid vóór de helft van de maand, dan betaalt men de hele maand, na die periode geldt de betaling vanaf het begin van de volgende maand.
 • De contributie wordt geïnd in twee termijnen, een in november en een in maart. In het contributiebedrag worden de volgende bijdragen geïnd (indien van toepassing): Contributie, bondscontributie, trainingsgelden en competitiebijdragen (behalve na- en herencompetitie). In de eerste termijn wordt in ieder geval de bondscontributie geïnd, de twee termijnen zijn daarom van verschillende hoogte.
 • De leden geven een machtiging af voor het innen van de omschreven contributie.
 • Indien een andere betalingswijze verlangd wordt, dan zijn de kosten 1 euro per factuur.
 • Opzeggen kan alleen schriftelijk, per half jaar, voor 1 juni of voor 15 november bij de secretaris.
 • In geval van verhuizing, bijzondere omstandigheden, langdurige ziekte of langdurige blessure wordt men verzocht dit aan het bestuur kenbaar te maken, voor overleg over tijdelijke stopzetting of opzegging van het lidmaatschap. Bondscontributie voor het lopende kalenderjaar moet dan wel voldaan worden.
 • Ieder lid heeft de plicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen bij het opruimen van de sportzaal, het afbreken van de netten en het schoon achterlaten van de kleedkamers.
 • Aan het eind van ieder seizoen worden de contributies, speeltijden en bovenstaande voorwaarden mogelijk herzien. Informatie hierover kunt u via de bestuursleden krijgen.

Toepassing Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met ingang van 25 mei 2016 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, wat invloed heeft op het privacy beleid binnen onze vereniging. In de praktijk verandert er feitelijk niets, behalve dat wij verplicht zijn e.e.a. goed vast te leggen. Ons algemene beleid was en blijft dat we zorgvuldig met de gegevens omgaan die we van jullie hebben en deze alleen gebruiken wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de vereniging.

Concreet betekent dit dat wij jullie op de hoogte moet stellen van de volgende zaken:

 • Zonder tegenbericht ga je ermee akkoord dat de gegevens die je bij je inschrijving door hebt gegeven verwerkt worden in PCLeden, het ledenadministratieprogramma dat wij gebruiken.  Bij deelname aan de Bondscompetitie worden deze gegevens gedeeld met Badminton Nederland. Voor verdere informatie over het privacy beleid van Badminton Nederland verwijzen we jullie door naar de website van Badminton Nederland.
 • Zonder tegenbericht ga je ermee akkoord dat foto’s die genomen zijn en worden bij activiteiten van de vereniging alsmede wedstrijduitslagen op onze website en via Facebook kunnen worden gepubliceerd. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je contact opnemen met de secretaris.
 • Je persoonlijke gegevens worden verder niet met derden gedeeld, tenzij hier vooraf toestemming voor gevraagd is.
 • In principe heeft alleen het bestuur toegang tot je persoonlijke gegevens.
 • Indien je een automatisch incasso hebt getekend, ben je ermee akkoord gegaan dat de noodzakelijke gegevens hiervoor door de penningmeester met de bank gedeeld worden.

Het uitgebreide privacy statement van de vereniging staat op de website. Mochten er vragen zijn, dan kunnen je hiervoor mailen naar secretaris@pluvero.nl

Voorzitter, Sander Dijk
Secretaris, Marcel Teekema
Penningmeester, Dik Komen 0592-242081
Bestuurslid, Lammert Lammers
Bestuurslid, Ruud Janssen 0592-242909